کارگاه آموزشی لیزر مونالیزاتاچ-مدرس خانم دکتر ذاکرین